Saturday, December 26, 2009

GOD CHANDRA MAULI MANTRA

This is the Mantra
OM TRAYMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDHIM PUSTIVARDHANAM
URVARUKAMIVA BANDHANAM
MRITYOR MUKSHIYA MAAMRITATOM NAMAH SHIVAYA
OM NAMAH PARVATI PATE HAR HAR MAHADEVA
OM RIM CANDRA MAULAYE NAMAH

No comments: